Wat is ABA?

Applied Behavior Analysis (ABA) is een vorm van intensieve gedragstherapie. In het Nederlands noemen we het ook wel Toegepaste Gedragsanalyse.  We werken altijd vanuit de motivatie van het individu, om (spelenderwijs) zo veel mogelijk vaardigheden op het gebied van taal, spel en gedrag aan te leren. Deze methode is zeer geschikt voor individuen met een Autisme Spectrum Stoornis, maar ook voor individuen met ADHD, Syndroom van Down of andere gedrags- of leermoeilijkheden. De zorg kan worden ingezet voor individuen tot 80 jaar.

Hierbij bieden we het individu de hulp die het nodig heeft (Prompts), waardoor het foutloos kan leren (Errorless Learning). Vaardigheden die we het individu willen aanleren, kunnen we opdelen in kleinere deelvaardigheden die we dan herhaaldelijk oefenen. Omdat we het gewenste gedrag van het individu te belonen, zal het individu dit in de toekomst vaker laten zien. ABA onderscheidt zich van andere behandelmethodes omdat het zich uitsluitend richt op observeerbaar (waarneembaar) gedrag. De behandeling is individueel en wordt uitgevoerd door in ABA opgeleide professionals

Binnen ABA kunnen we onze aandacht grofweg richten op verschillende onderdelen, zoals:

  • Het bevorderen van de taalontwikkeling. Hierbij ligt een grote nadruk op het leren manding (vragen om wat je wil), omdat het goed kunnen uiten van je wensen veel probleemgedragingen kan doen verminderen of voorkomen. Om de taalontwikkeling te stimuleren, werken wij vanuit Skinner’s Verbal Behavior.
  • Het aanleren van vaardigheden op bijvoorbeeld het gebied van spel, sociaal gedrag, zelfredzaamheid en taakgericht gedrag.
  • Het verminderen van probleemgedrag. Door te analyseren wanneer het gedrag voorkomt en wat de functie van het gedrag is, kan een plan opgesteld worden om het probleemgedrag te verminderen en een gewenst alternatief aan te leren.

Er bestaan verschillende manieren om vaardigheden aan te leren (ook wel genoemd: teaching formats), bijvoorbeeld Discrete Trial Training (DTT) en Natural Environment Training (NET). Componenten van DTT zijn onder andere het opdelen van een vaardigheid in kleinere stapjes en het aanleren van één subvaardigheid per keer. NET richt zich op het aanleren van vaardigheden in de natuurlijke omgeving.